İnşaat Sektöründe Proje Yönetimi | Laba Uluslararası Eğitim Platformu
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Arama

içerik

İnşaat Sektöründe Proje Yönetimi

Bu makalemizde proje yönetiminin inşaat projelerinin başarısına etkilerini bilimsel dayanaklarla inceliyoruz.

cover-71-65fd7407171c1297837687-min-660bed78deaaa891083286.jpg

İnşaat sektörü, tıpkı birçok diğer sektör gibi, 21. yüzyılın getirdiği yeni gereksinimlere ayak uydurmak üzere dönüşüm içindedir. Günümüzde ise proje yöneticisinin inşaat sürecinde üstlendiği kritik rolün önemi yeterince vurgulanmamaktadır. Proje yöneticisi, teknik yetkinliğin yanı sıra, işin sorunsuz ilerlemesi için gereken malzeme ve işçilik akışını sağlamak amacıyla alt yüklenicilerden tedarikçilere ve saha personeline kadar geniş bir ekip yelpazesini etkin bir şekilde yönetebilecek becerilere sahip olmalıdır. Proje yönetimi, kalite, zamanlama ve maliyet üzerinde kontrolü sağlama pratiğidir. Her biri tam zamanlı bir iş gerektirirken proje yöneticisinin sorumluluğu altındadır.

PMI Metodolojisinin Evrimi ve Etkisi

1969 yılında temelleri atılan PMI (Proje Yönetimi Enstitüsü) metodolojisi, proje yönetiminin evriminde önemli bir kilometre taşıdır. Bu dönemden itibaren, proje yönetimi alanındaki gelişmelerin büyük bir kısmında PMI'ın etkisi açıkça görülmektedir. PMI metodolojisinin asıl amacı, dünya çapında organizasyonların proje yönetimini benimsemelerini ve etkin bir şekilde uygulamalarını sağlamaktır. Bu yönelimle, PMI üyeleri başta olmak üzere, proje yöneticileri ve uygulayıcılarının global ve lokal düzeyde en iyi uygulamaları takip etmeleri ve proje yönetimi ile ilgili üretilen bilgi ve kaynakları paylaşmaları teşvik edilmektedir.

PMI, belirlediği bu amaçlara ulaşabilmek adına, bireylerin mesleki yeterliliklerini artırmaya yönelik sertifika programları, gelişim faaliyetleri, proje yönetimi standartlarının geliştirilmesi, araştırma ve geliştirme çalışmaları gibi çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Aynı zamanda, proje yönetimiyle ilgili sorunların tartışılmasına olanak tanıyan, alandaki gelişmelerle ilgili araştırmalar yapılmasını destekleyen ve proje yönetimi uygulamalarına dair eğitici rehberler yayımlayan bir kurumdur. PMI'ın bu alandaki en önemli yayınlarından biri olan ve dört yılda bir güncellenen PMBOK (Proje Yönetimi Bilgi Birikimi) kılavuzu, proje yönetimi sürecini beş temel aşama olan başlangıç, planlama, uygulama, denetim ve kontrol, kapanış olarak sınıflandırmaktadır. PMBOK ayrıca, sektörlerden bağımsız on temel bilgi alanını tanımlayarak, proje yöneticilerine kapsamlı bir rehber sunmaktadır.

İnşaat Sektöründe Başarılı Proje Yönetimi

İnşaat sektöründe başarılı bir proje yönetimi, projenin her aşamasının dikkatlice yönetilmesini gerektirir. Bu kapsamda, projenin başından sonuna kadar izlenmesi gereken temel süreçler şunlardır: Projeye başlama, detaylı planlama, etkin yürütme, sürekli izleme ve kontrol, ve son olarak projenin tamamlanıp kapanışının gerçekleştirilmesi. 

Bu süreçler, projenin zamanında ve bütçe dahilinde tamamlanmasını sağlamanın yanı sıra kalite standartlarını karşılamayı da hedefler. Projenin başarılı yürütülmesi, planlanan ve uygulanan faaliyetler arasında bir tutarlılık olduğunda devam eder. Herhangi bir tutarsızlık tespit edildiğinde, projeye geri dönülüp gerekli düzeltmeler yapılır, böylece projenin hedeflerine ulaşması sağlanır.

İnşaat sektöründe proje yönetiminin başarısını etkileyen bir diğer önemli faktör de proje bilgi alanlarının etkin yönetimidir. Laba İnşaat Sektöründe Proje Yönetimi canlı online eğitiminde başlıca edineceğiniz genel nitelik ve proje bilgi alanları ise şunlardır:

Proje Kapsam Yönetimi: Projenin kapsamının tanımlanması, planlanması ve kontrol edilmesi süreçlerini kapsar. Projeye neyin dahil edilip edilmeyeceğinin belirlenmesini sağlar, böylece tüm ekip net bir hedefe odaklanabilir.

Zaman Yönetimi: Projenin zamanında tamamlanmasını sağlamak için hayati öneme sahiptir. Tüm aktivitelerin süresinin tahmin edilmesi, uygun bir iş planının oluşturulması ve bu planın takip edilmesini içerir.

Maliyet Yönetimi: Projenin bütçe dahilinde tamamlanmasını sağlar. Tüm aktiviteler için gerekli kaynakların ve maliyetlerin belirlenmesi ve bu kaynakların etkili bir şekilde yönetilmesi anlamına gelir. 

İnşaat sektöründe proje yöneticisinin rolü, finansal yönetim kapsamında maliyet kontrolü, nakit akışı ve yeterli proje finansmanının sağlanması gibi kritik faktörleri içerir. Proje zamanında tamamlanmalı, maliyetler bütçe dahilinde kalmalı, beklenen kalite seviyelerine ulaşılmalı, anlaşmazlıklar çözülmeli ve iddialar kapanmalıdır. Proje yöneticisinin inşaat sürecindeki görevleri şirketten şirkete değişiklik gösterse de, inşaat sürecinin başından sonuna kadar etkin bir şekilde yönetilmesi, rehberlik edilmesi ve kontrol edilmesi her zaman sabit bir sorumluluktur

İnsan Kaynakları Yönetimi: Projede yer alacak bireylerin seçilmesi, yönetilmesi ve motive edilmesi ile ilgilenir. Bu, ekip içinde etkili bir iş birliği ve takım ruhunun teşvik edilmesini sağlar.

İletişim Yönetimi: Proje boyunca gereken bilgilerin etkili bir şekilde oluşturulması, saklanması ve paylaşılmasını içerir. Projenin tüm paydaşları arasında açık ve etkili bir iletişim ağı kurulmasını sağlar.

Tedarik Yönetimi: Projenin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin temin edilmesini sağlar. Dış kaynaklardan gelen ihtiyaçların etkili bir şekilde yönetilmesi anlamına gelir.

Paydaş Yönetimi: Projeden etkilenebilecek bireylerin, şirketlerin ve kurumların tanımlanması, beklentilerinin yönetilmesi ve bu paydaşlar arasındaki iletişimin sağlanmasını kapsar. Projenin tüm ilgili taraflarca desteklenmesini sağlamak için önemlidir.

Kalite Yönetimi: Projenin sonucunun beklenen standartlara uygun olmasını sağlamak için kritik öneme sahiptir. Kapsam, zaman ve maliyet gibi temel proje kısıtlamaları dikkate alınarak yapılan bir süreçtir.

Risk Yönetimi: Projenin başarısını tehdit edebilecek olası risklerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve bunlara karşı önlemlerin alınmasını içerir. İnşaat sektöründe risk yönetimi, sektörün doğasında var olan belirsizlikler nedeniyle kritik bir öneme sahiptir. Hem olumsuz hem de olumlu risklerle başa çıkmayı içeren risk yönetimi, projeleri başarıyla tamamlamak ve paydaşların memnuniyetini sağlamak için gerekli beceri ve araçların uygulanmasını amaçlar. Risklerin erken tanımlanması ve etkili bir şekilde yönetilmesi, projenin başarısında önemli bir rol oynar çünkü risk yönetimi bir seçenek değil, başarılı bir proje teslim etmenin ana adımıdır. 

Bir organizasyon risklerin doğasını anladığında ve bunları etkili bir şekilde yönettiğinde beklenmedik risklerden kaçınabilir. PMI, riski, gerçekleşmesi durumunda kapsam, program, maliyet ve kalite gibi bir veya daha fazla proje hedefi üzerinde olumlu veya olumsuz etkisi olabilecek belirsiz bir olay veya durum olarak tanımlar. 

Etkili risk yönetimi, tüm tehditleri ortadan kaldırmak veya tüm fırsatları değerlendirmek yerine, riskleri anlamak ve yönetmek demektir. Böylece, organizasyonlar beklenmedik sorunlardan kaçınabilir ve sıkı bütçe ve programlarla minimal kontenjanlarla çalışabilirler. Proje risk yönetiminin amacı, riskleri erken bir aşamada tanımlamak, önceliklendirmek ve yönetim için eylemler önermektir

Proje Yönetiminin İnşaat Projelerinin Başarısına Etkileri 

​​Proje yönetimi, daha hızlı sonuçlar elde etme, maliyeti düşürme, yüksek kalite sağlama ve kar marjını artırma gibi önemli avantajlar sunar. Proje yönetiminin başarılı olabilmesi için, uygulanacak teknik ve metodolojilerin projenin büyüklüğüne ve risklerine uygun olarak belirlenmesi gereklidir. Küçük ve büyük projeler için farklı yaklaşımlar gerekmektedir.

Proje başarısının ana ölçütleri arasında hedeflere ulaşma, bütçe ve zamanın etkin kullanımı yer alır. Sorunların çözümünde planlı bir yaklaşım benimseyerek, sorunların anlaşılması, uygun çözüm planlarının geliştirilmesi, sorumlulukların atanması ve takvimlendirme gibi adımlar önemlidir. Ayrıca, projenin kapsamının ve zaman yönetiminin anlaşılması, başarılı iletişim yönetimi ve fizibilite çalışmalarının yapılması gibi unsurlar da proje yönetiminin başarısına katkıda bulunur. Maliyet, zaman ve kapsam gibi kısıtların yönetimi, proje finansörünün veya müşterinin memnuniyeti ile ölçülür. Bunların hepsi birbiriyle ilişkilidir ve herhangi bir değişiklik diğerlerini etkileyerek proje kalitesi ve yönetiminin başarısını doğrudan etkiler.

Özetle, proje yönetimi, proje üretim süreçlerinde hız, maliyet etkinliği, kalite ve karlılık sağlama açısından kritik öneme sahiptir. Başarılı bir proje yönetimi için, projenin özelliklerine uygun yönetim, teknik ve metodolojilerinin seçilmesi, etkili planlama ve iletişim stratejilerinin uygulanması gerekmektedir. Bu yaklaşımlar, müşteri memnuniyetini artırarak projelerin başarıyla tamamlanmasını sağlar.

Laba Türkiye’de Ari Zingillioğlu’nun 18 yıllık deneyiminin ışığında düzenlenen İnşaat Sektöründe Proje Yönetimi kursu ile, tüm bu süreçleri ve bilgi alanlarını yönetme becerilerini kazanarak inşaat projelerinde başarıya ulaşmanın yollarını öğreneceksiniz. Kurs boyunca, teorik bilgilerin yanı sıra, gerçek dünya senaryoları üzerinden uygulamalı eğitimlerle, inşaat proje yönetiminin inceliklerini deneyimleme fırsatı bulacaksınız.

Haber bültenimize abone olun

Haftada en iyi materyalleri içeren bir mektup. Hiçbir şeyi kaçırmamak için abone olun
Takip ettiğiniz için teşekkür ederiz