UFRS TFRS Finansal Raporlama Kursu | Laba
Online Eğitim

UFRS TFRS
Finansal
Raporlama

Global pazarda, UFRS’nin rolü büyüyor! İş dünyası, standartlaşmış finansal raporlama ile daha şeffaf ve karşılaştırılabilir hale geliyor.

UFRS/TFRS standartlarını anlama, sektörel raporlama ihtiyaçlarına uyum sağlama ve risk değerlendirmesi yapabilme yeteneklerinizi geliştirin. Standardize edilmiş raporlama ile güvenilirliğinizi artırın.

Şimdi kaydolun ve finansal raporlama potansiyelinizi maksimuma çıkarın!

 • UFRS/TFRS finansal raporlama standartlarını öğrenin.
 • Güncellenen UFRS standartlarının takibini yapın.
 • Finansal raporlama süreçlerini optimize edin.
 • Finansal tabloları doğru ve anlaşılır bir şekilde hazırlayın.
 • Denetim süreçlerinde risk değerlendirmesi yapın.
 • Veri kalitesini artırma yöntemleriyle güvenilir veriye erişim sağlayın.
Tarihler: 25 Ağustos – 24 Eylül 2024
Süre: 5 Hafta 10 Ders
Laba, dünya çapında muhasebe uzmanlarını ve finansçıları bir araya getiren ACCA'nın Gümüş Seviye onaylı öğrenme ortağıdır.
UFRS/TFRS Finansal Raporlama Standartlarını Pratik Örneklerle Öğreneceksiniz!

Bu eğitimle, UFRS/TFRS finansal raporlama süreçlerini nasıl verimli hale getirebileceğinizi, veri uyumsuzluklarını nasıl minimuma indirebileceğinizi ve finansal tabloları nasıl analiz edeceğinizi öğreneceksiniz. Bu sayede, finansal raporlarınızı daha doğru ve uluslararası kabul görmüş standartlarda hazırlayacaksınız.

Eğitmeninizle tanışın:

 photo
Beliz Ugral
Finansal Danışman, Fin Smart Finansal Danışmanlık

Aşağıdaki kişilere kursu öneririz:

 • Muhasebe, Finans ve Denetim Departmanlarında Çalışan Uzmanlar ve Yöneticiler
 • Bağımsız Dış Denetçiler, Muhasebeciler ve Mali Müşavirler
 • Finans Danışmanları/Uzmanları

Kurs programı:

12 Ders
2 Workshop
Uygulama temelli ödevler
 • Ödevler ile ilgili Eğitmenden kişisel yorumlar
Bilgi İstiyorum

Müfredat

 • Ders
  UFRS/TFRS Standartlarının Uygulama Rehberi ve Prensipleri
  • Muhasebenin pratikteki kuralları ve kavramsal çerçeve
  • Finansal raporlama standartlarının rolü
  • UFRS'nin işlevleri ve Türkiye piyasasındaki yansımaları
  • UFRS/TFRS standartlarının yapısı ve pratik kullanım alanları
  • Global kuruluşların UFRS/TFRS'ye yönelik görüşleri
  • UFRS/TFRS standartlarının ana çerçevesi
  • UFRS/TFRS standartlarına uyum: Avantajlar, dezavantajlar ve sorunların çözümü
  • Finansal raporlama standartları & değişen dünya ekonomisi
  • İşletmelerin stratejik yönetiminde UFRS/TFRS standartlarının yeri
  • Finansal raporlama & muhasebe standartlarında yeni trendler ve güncellemeler
  • Ders içi etkinlik - UFRS/TFRS standartlarının sektörel uygulamaları: İşletme örnekleri ve incelemeler
 • Ders
  Finansal Tabloların Hazırlanma Süreci ve Ara Dönem Mali Tabloların Oluşturulması
  • UMS-TMS 1 standartlarına göre finansal tabloların sunumu
   • Karşılaştırmalı finansal tablolar ve önceki dönemlerle kıyaslama
  • Bilanço ve gelir tablosu analizi
  • Nakit akış tablolarının hazırlanması ve UMS-TMS 7 standartlarının uygulanması
   • Finansal tabloların hazırlanma aşamaları
  • Finansal tablolar: Kullanım alanları ve stratejik kararlar üzerindeki rolü
  • Finansal oran analizi ve oranların yorumu: Likidite, karlılık, verimlilik oranları
  • Finansal tablolardaki kalemlerin sınıflandırılması ve raporlanması
  • Finansal tabloların analizinde kullanılan yöntemler ve araçlar
   • Karşılaştırmalı tablo analizi (Yatay analiz)
   • Yüzde yöntemi (Dikey analiz)
   • Eğilim yüzdeleri yöntemi (Trend analizi)
   • Oran (Rasyo) analizi
  • UMS 34 standartlarına göre ara dönem finansal raporlama
  • Ders içi etkinlik - Finansal tabloların okunması ve yorumlanması
 • Ders
  Varlık ve Borç Muhasebesi: İlgili Tarafların İncelenmesi
  • Varlık sınıflandırması ve muhasebe işlemleri
   • İtfa maliyeti, gerçeğe uygun değer ve değer düşüklüğü hesaplamaları
  • Borç sınıflandırması ve muhasebe işlemleri
  • Finansal enstrümanlar: Tahvil ve bono işlemleri
   • İskonto ve prim hesaplamaları
  • UMS-TMS 23: Borçlanma maliyetleri
  • UMS-TMS 37: Karşılıklar ve koşullu kalemlerin muhasebeleştirilmesi
 • Ders
  UMS-TMS 24: İlişkili Taraflar ile İlgili Açıklamalar
  • İlişkili taraf işlemleri: Satış, alım, kiralama
  • İlişkili taraf işlemlerinin tespiti için kullanılan yöntemler
  • Taahhütler ve yükümlülüklerin finansal tablolara yansıması
  • UMS-TMS 24: İşletmenin finansal durumu ve kar/zarar üzerindeki etkileri
  • İlişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler
  • İlişkili tarafların mevcudiyeti
 • Ders
  Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi Süreci
  • UMS-TMS 16: İşletmelerde maddi varlık yönetimi
  • UMS-TMS 38: Maddi olmayan varlıkların muhasebeleştirilmesi
   • Araştırma ve geliştirme giderlerinin muhasebeleştirilmesi
  • UMS-TMS 36: Değer düşüklüğü ve finansal raporlama
  • Amortisman süreçleri ve hesaplama yöntemleri
   • Düz çizgi yöntemi, azalan bakiyeler yöntemi, üretim birimleri yöntemi
  • Varlık değerlemesi: Standartlara uygun yaklaşımlar
  • UMS-TMS 8: Muhasebe tahminlerindeki değişikliklerin analizi
  • UFRS 5: Satışa hazır duran varlıkların muhasebeleştirilmesi
  • Workshop öncesi çalışma ve Q&A
  • COPEX ve OPEX: İşletme stratejilerindeki kritik değişkenler ve etkileri
 • Ders
  Uygulamalı Workshop I - Finansal Bilgilerin Pratik Uygulaması: Şirket Mali Tablosu Oluşturma
  • Şu ana kadar ilk 5 dersimizde kazandığınız bilgilerin örnek bir şirket mali tablosu oluşturulması yönünde pratik uygulaması yapılacaktır.
 • Ders
  Kiralama İşlemlerinin Finansal Yansımaları
  • UFRS 16 ışığında kiralama işlemleri
   • UFRS 16'ya göre kiracı ve kiraya verenin yükümlülükleri
  • Kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde uygulamalı yaklaşımlar
  • Operasyonel vs. finansal kiralama işlemleri
  • Operasyonel kiralamanın gelir tablosuna etkileri
  • Kiralama sözleşmesinin muhasebeleştirilmesi
  • Ders içi etkinlik - UFRS 16'ya göre kiralama yükümlülükleri ve kullanım hakkı varlıklarının hesaplanması
 • Ders
  Gelir Kayıtları: Muhasebe Süreçleri
  • Gelir kaynaklarının muhasebeleştirilmesi
   • Satış gelirleri, hizmet gelirleri, faiz gelirleri ve diğer gelir kaynaklarının muhasebeleştirilmesi
  • Gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş gelirlerin muhasebeleştirilmesi
  • Gelirlerin muhasebeleştirilmesi: Önemli kurallar ve uygulamalar
  • İndirimler, promosyonlar ve diğer gelirle ilgili özel durumlar
  • UFRS 15: Müşteri sözleşmelerinden hasılat
 • Ders
  Harcamaların Muhasebe Kayıtlarına Aktarılması
  • Sabit ve değişken harcamaların muhasebeleştirilmesi
  • Masrafların muhasebeleştirilmesi: İşletme giderleri, finansal giderler, vergi giderleri
  • Özel harcama türlerinin muhasebeleştirilmesi: Uygulamalı rehber
  • UMS-TMS 2'ye göre stoklar
  • Stok dönüşüm oranlarının analizi ve stok yönetimi stratejileri
  • UMS-TMS 19: Çalışanlara sağlanan faydalar
  • UMS 29: Hiperenflasyon muhasebesi
  • Ders içi etkinlik - Gerçek verilerle bir case çalışması
 • Ders
  Gelir Vergisi ve Ertelenmiş Vergi Hesaplaması Farklılıkları
  • UMS 12: Kurumlar vergisi ve ertelenmiş vergi muhasebeleştirilmesi
  • Vergi oranlarının değişmesinin finansal tablolara etkisi
  • UMS 21: Kur değişiminin finansal tablolar üzerindeki etkisi
  • Finansal araçların muhasebeleştirilmesi
   • Türev araçlar ve diğer karmaşık finansal araçların muhasebeleştirilmesi
 • Ders
  Konsolidasyon: Birleşik Finansal Tabloların Hazırlanması
  • Konsolidasyon süreçleri ve işletme yönetimi
  • Bağlı ortaklıkların finansal raporlamadaki yeri
  • Finansal raporlar için konsolidasyon
  • Özkaynak yöntemiyle değerleme
  • Kontrol gücü olmayan payların konsolidasyonda muhasebeleştirilmesi
 • Ders
  Uygulamalı Workshop II - Şirket Mali Tablosu ve Konsolide Mali Tablo Oluşturulması
  • Şu ana kadar son 4 dersimizde kazandığımız bilgileri örnek bir şirket mali tablosu oluşturulması yönünde pratik uygulaması yapılacaktır
  • Örnek bir konsolide mali tablo oluşturulması

Bilgi İstiyorum

Kursa kayıt olmak için formu doldurun, eğitim danışmanımız en kısa sürede sizlere ulaşarak kurs içeriği ve ücretlendirme hakkında detaylı bilgi verecektir.

Bilgi İstiyorum