Etkin Yöneticilik ve Liderlik Sanatı | Laba Uluslararası Eğitim Platformu
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Arama

içerik

Etkin Yöneticilik ve Liderlik Sanatı

Başarılı bir organizasyon, hem lider hem de yönetici yeteneklerinin dengeli bir karışımına hakim olan çalışanlara sahiptir. Bu bağlamda, etkin yöneticilik ve liderlik eğitiminin büyük bir önemi bulunmaktadır.

cover-45-657c5e8fd76b7380123848-min-6596cf93e94ef105620107.jpg

Dinamik ve sürekli değişen iş ortamında, rekabet avantajı elde etmek, organizasyonları dönüştürmek, iş yerinin sorunsuz işlemesini sağlamak ve kaynakları verimli kullanmak için etkin yönetici ve liderler kritik önem taşır. Liderlik gelişimi için yılda 50 milyar dolardan fazla harcama yapılan bir dünyada, geleneksel yaklaşımların ötesine geçmek ve yeni eğitim trendlerini takip etmek gerekmektedir.

Son zamanlarda yapılan bazı araştırmalar, üniversitelerdeki yüksek lisans ve yönetici eğitim programlarına olan talebin arttığını gösteriyor. Aynı zamanda, resmi eğitim programlarında modülerleşme ve esnekliğin yanı sıra, kişisel ve informel gelişim fırsatlarına (örneğin mentörlük, koçluk, 360 derece geri bildirim) olan talepler de artıyor. Bu trendler, bireylerin ve organizasyonların ihtiyaçlarına daha uygun, deneyimsel ve uygulama odaklı eğitim yaklaşımlarına kayışı işaret ederken eğitimde teoriden pratiğe, bireysel bilgiden takım çalışmasına ve soyut analizden yansıtıcı düşünceye doğru bir dönüşümü temsil ediyor.

Tüm bunlarla birlikte, yönetim ve liderliğin organizasyonlar içindeki rollerinin ve bunların nasıl en iyi şekilde geliştirileceğinin felsefi perspektiflerinde de değişiklikler yaşanmaktadır. Laba ailesi olarak, etkin yönetici ve liderlerin geliştirilmesi, organizasyonların rekabet gücünü yükseltme ve değerli eğitim programları sunma gibi pratik hedeflerimiz bulunmakta. Bununla birlikte, yönetim ve liderlik rollerinin organizasyonlar içindeki evrimi ve bu rollerin en etkin şekilde nasıl geliştirileceğine dair yaklaşımlarımız da sürekli olarak yenilenmektedir. Bu değişen dünyada Etkin Yöneticilik ve Liderlik kursumuzla sizlere bir rehberlik sunuyoruz.

Etkin Yöneticilik ve Liderlik Tanımları

"Etkin Yöneticilik ve Liderlik" başlığı altında, yöneticilik ve liderlik etkinliğini bir arada ele alarak özetlemek mümkündür:

Yöneticilik ve liderlik etkinliği, bir organizasyonun başarısının önemli unsurlarıdır. Her ikisi de farklı yönleriyle ele alınabilir. Yöneticilik, genellikle takım veya organizasyon biriminin performansı ve hedeflere ulaşılmasının kolaylaştırılması açısından değerlendirilir. Bu, satışlar, net karlar, pazar payı gibi objektif ölçümlerin yanı sıra yöneticinin üstleri, meslektaşları ve astlarından alınan değerlendirmelerle de saptanabilir. Öte yandan, yöneticiliğin temel işlevi organizasyonlara düzen ve tutarlılık sağlamak olarak tanımlanırken, liderliğin temel işlevi değişim ve hareket yaratmaktır.

Liderlik ise tanım olarak, takipçilerin lider hakkındaki tutumları ve algılarıyla ölçülür. Liderin, çalışanların ihtiyaçlarını ve beklentilerini nasıl karşıladığı, onlara ilham verip vermediği, güven oluşturup oluşturmadığı ve takipçilerin liderin taleplerini ne kadar benimsediği önemli ölçütlerdir. Liderin, grup süreçlerinin kalitesine katkısı ve takım içindeki iş birliğini, bağlılığı ve çatışmaları çözme yeteneğini geliştirmesi de liderlik etkinliğinin önemli yönlerindendir.

Bu iki kavram, işletmelerin başarısında kritik roller oynar ve birbirlerini tamamlayıcı niteliktedir. Etkili bir yöneticinin aynı zamanda iyi bir lider olması, organizasyonun genel performansını ve çalışan memnuniyetini önemli ölçüde artırır.

Etkin Yöneticilik ve Liderliğin Kanıtlanmış Faydaları

Çağımızda etkin yöneticilik ve liderlik, işletmelerin başarısında kritik bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, neden bu kursa katılmalıyım diyen okuyucularımız için etkin liderlik ve yöneticilikle ilgili çeşitli akademik çalışmaların bulgularını kısaca özetledik. Gelin, bu konseptlerin iş dünyasındaki önemini bilimsel kaynakların izinde vurgulayalım:

  • Güven ve Çalışma Bağlılığı: Hassan & Ahmed (2011) tarafından yapılan bir çalışma, otantik liderler ve yöneticilerin, astlarının güvenini ve çalışma bağlılığını artırdığını bulmuştur.
  • İş Tatmini ve Organizasyonel Bağlılık: Jensen & Luthans (2006) araştırması, çalışanların liderlerin davranışlarına olan algılarının, iş tatmini, organizasyonel bağlılık ve iş mutluluğunun en güçlü tek göstergesi olduğunu ortaya koymuştur.
  • İş Performansı: Peterson ve diğerleri (2012), doğru sergilenen liderlik ve yöneticilik davranışlarının, çalışanların iş performansıyla pozitif ilişkili olduğunu bulmuştur.
  • Şirket Performansı ve Ekip Çalışması: Hmieleski, Cole & Baron (2012), otantik liderliğin firma performansı üzerinde pozitif dolaylı bir etkiye sahip olduğunu; Leroy, Palanski & Simons (2012) ise etkin yöneticilik ve liderliğin çalışanların duygusal bağlılığı ve iş rolü performansıyla ilişkili olduğunu bulmuştur.
  • Yaratıcılık ve Takım Gücü: Rego ve diğerleri (2012b, 2012c), liderlerin, çalışanların yaratıcılığını, takımın duygusal bağlılığını ve takım gücünü artırdığını keşfetmişlerdir.

Koçvari Yöneticiliğin Önemi

Yönetim bağlamında koçluk popüler bir organizasyonel gelişim stratejisi haline gelmiştir. Koçvari yöneticilik rolü, çalışanlara kendi performanslarına dair içgörüler kazanma fırsatları yaratmak, işlerini geliştirmeleri için rehberlik etmek ve ilham vermek amacıyla tasarlanmıştır. 1980'lerden bu yana literatürde geliştirilen bu kavram, yönetici ve çalışan arasındaki ilişkiyi değiştirmeye yönelik bir strateji olarak görülmektedir. Öğrenilebilen ve geliştirilebilen bir beceri bütününe dayanan bu yöntem, geleneksel kontrol odaklı yönetim paradigmalardan farklıdır. İnsanların daha üretken ve kapsamlı bir şekilde katkıda bulunmasını sağlayacak eylemleri keşfetmeye ve güç paylaşımına odaklanır.

Komuta ve kontrol modelini reddeden koçvari yöneticilik, ekip üyelerinin yeteneklerine inanan ve onlarla güvene dayalı bir ilişki kurmaya çalışan bir yaklaşım sergiler. Yöneticiler için temel bir beceri olan bu yaklaşım, organizasyonel gelişim girişimlerinde vurgulanmalı ve performans yönetimi sürecindeki önemi anlaşılmalıdır. Yöneticilerin koçluk sürecinde eğitilmesi ve organizasyonlarında daha öğrenme merkezli uygulamalar benimsenmesi teşvik edilmelidir. Böylece, yöneticiler ve çalışanlar arasındaki etkileşim, süreçteki başarılı öğrenme ve gelişim ile çalışan performansı da teşvik edilecektir. Etkin yöneticilik ve liderlik eğitimimizde yer alan derslerden biri olan koçvari yöneticilik, yöneticilere temel koçluk becerilerini öğrenmenin ötesine geçmeyi sağlar. Duygusal zekâ, güven oluşturma ve değerlerin rolü gibi faktörler ve bunların çalışanları nasıl motive ettiği detaylı bir şekilde ele alınır.

Sonuç olarak, "Etkin Yöneticilik ve Liderlik" kursu, bireylerin yöneticilik ve liderlik becerilerini kapsamlı bir şekilde geliştirmeyi hedeflemektedir. Kurs içeriği, Öz Liderlikten Stratejik Planlamaya kadar çeşitlilik gösteren derslerle zenginleştirilmiştir. Her bir ders, katılımcılara hem teorik bilgiler hem de pratik uygulamalar sunarak, iş dünyasının zorluklarına karşı donanımlı ve hazır hale getirmektedir. Kursun eğitmeni Beril Atakul, 25 yılı aşkın iş deneyimiyle ve Uluslararası Koçluk Federasyonu onaylı PCC ünvanına sahip olan deneyimli bir mentördür. Bu kurs, katılımcıların sadece yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda organizasyonların genel performansını ve çalışan memnuniyetini önemli ölçüde artıracak stratejiler öğretmeyi amaçlamaktadır. "Etkin Yöneticilik ve Liderlik" kursu, bugünün ve yarının iş dünyasının başarısının anahtarlarını sunuyor.

Haber bültenimize abone olun

Haftada en iyi materyalleri içeren bir mektup. Hiçbir şeyi kaçırmamak için abone olun
Takip ettiğiniz için teşekkür ederiz